#139055, V Channel ShowBuzz News on "The Big Short" Ryan Gosling.