#200188, SEGMENT-06-07-SEIKO-AUTOS V#200188. Price: $49