#524798, SEGMENT-06-07-XO-VOYAGER-RG V#524798. Price: $49